به وب سایت ندای علوم تجربی خوش آمدید

ندای علوم تجربی - سوالات فصل ششم علوم تجربی هفتم(متوسطه یک) \فصل 6(سفر آب روی زمین)

1-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زمین می رسد
2- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟
3- آب کره چیست؟  ندای علوم تجربی

4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟
 
5-با توجه به نمودار صفحه      97 درصد آبهای زمین.................و بقیه..............هستند
6-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در..........................و بعد از آن در......................و کمتر از همه  در..................قرار دارد
7- ابرها چگونه تشکیل می شود؟
 
8- بارش چگونه به وجود می آید؟  ندای علوم تجربی
 
9- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟
 
10- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟
 
11- تگرگ چگونه به وجود می آید؟
12- برف چگونه به وجود می آید؟
 
13- هواشناسی چیست؟
14- ابرها چگونه بارور می شوند؟
15- منظور از بارش مصنوعی چیست؟
 
16- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟
 
17- منظور از آب جاری چیست؟
 
18- حوضه آبریز چیست؟
 
19- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟
 
20- هدف از احداث سد چیست؟
 
21- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟
 
22- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟ ندای علوم تجربی
 
23- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟
 
24- آبشار یا تنداب چیست؟
 
25- علت تشکیل آبشار چیست؟
 
26- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟
 
27- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟
28- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟
 
29- آبدهی رود را تعریف کنید
 
30- فرمول آبدهی رود را بنویسید
 
31- اگر سرعت رود 3 متر بر ثانیه و سطح مقطع آن 20 متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟
                                     ندای علوم تجربی
32- اگر آبدهی رود 6 متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن 2 متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است
 
33- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید
 
34- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟
 
35- دریاچه ر اتعریف کنید
   ندای علوم تجربی
36- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟
 
37- بزرگترین دریاچه جهان.........................نام دارد
38- انواع دریاچه ها را نام ببرید
 
39 – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟
 
40- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟
41- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟
42- دریاچه....................در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن.................................است.
43- غار علیصدر در استان................قرار دارد که علت تشکیل آن............................................است
 
44- علت های  ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید
 
45- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟
 
46- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟
 
47- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟
 
48- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟
 
49- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟
 
50- موج آب چیست؟ 
 
51- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟
 
52- سونامی یا آبتاز چیست؟
   ندای علوم تجربی
53- جریان دریایی چیست؟
 
54- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید
 
55- جزر چیست؟
 
56- مد چیست؟
 
57- علت جزر و مد چیست؟
 
58- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟
 
59- یخچال طبیعی چیست؟  ندای علوم تجربی
 
60- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید.
 
61- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟ ندای علوم تجربی


برچسب‌ها: آزمون های فصل ششم علوم تجربی هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل ششم علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل ششم علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل ششم علوم هفتم, سوالهای کاربردی علوم هفتم

ارسال توسط حسین مردی